វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅសាលាស្រុកម៉ាឡៃ

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅសាលាស្រុកម៉ាឡៃ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​សុក្រ២៩ ខែ​មករា២០២១​ 1776

សាលាស្រុកម៉ាឡៃ៖ រដ្ឋបាលសាលាស្រុកម៉ាឡៃ បានរៀបចំ “វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ” នៅក្នុងបរិវេនសាលាស្រុកម៉ាឡៃ។

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៨ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកម៉ាឡៃ

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៨ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកម៉ាឡៃ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​អង្គារ៥ ខែ​មករា២០២១​ 1936

សាលាស្រុកម៉ាឡៃ៖ រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ បានរៀបចំ “កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៨ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកម៉ាឡៃ” ក្រោមអធិបតីភាព លោក ឈឹម ប៊ុននី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និង លោក ឌៀប ឈួន អភិបាលស្រុក។

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៧ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកម៉ាឡៃ

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៧ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកម៉ាឡៃ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍៥ ខែ​វិច្ឆិកា២០២០​ 2653

សាលាស្រុកម៉ាឡៃ៖ រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃបានរៀបចំ “កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៧ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក” ក្រោមអធិបតីភាព លោក ឈឹម ប៊ុននី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក អែម សុខា អភិបាលស្រុក។

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០

ព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​សុក្រ១៤ ខែ​សីហា២០២០​ 2081

ឃំុតាគង៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការរៀបចំ “វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០” នៅក្នុងបរិវេនសាលាឃុំតាគង។

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០ នៅឃុំអូរស្រឡៅ

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០ នៅឃុំអូរស្រឡៅ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ពុធ១២ ខែ​សីហា២០២០​ 1541

ឃុំអូរស្រឡៅ៖​ រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃបានរៀបចំ “វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០” នៅក្នុងបរិវេនសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនអូរស្រឡៅ ឃុំអូរស្រឡៅ។

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០ នៅឃុំម៉ាឡៃ

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០ នៅឃុំម៉ាឡៃ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​អង្គារ១១ ខែ​សីហា២០២០​ 1516

ឃុំម៉ាឡៃ៖ រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃបានរៀបចំ “វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០” នៅក្នុងបរិវេនវត្តរតនម៉ាឡៃ។