លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត «សរាចរណែនាំ»

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ ឃុំ សង្កាត់​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​កុម្ភៈ 2004
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ក្រុង​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​កុម្ភៈ 2005 5
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ស្រុក​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​មេសា 2005
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ខណ្ឌ​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2005 1
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ខេត្ត» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2020
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍រាជធានី​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2020
សេចក្តីណែនាំ និងផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយអំពីការកែលម្អសណ្តាប់ធ្នាប់ទីប្រជុំជនផ្សារ ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​កក្កដា 2003
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2016
ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការស្នើសុំផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនសារជាថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​កក្កដា 2011