លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត «ប្រកាស»

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស និងនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាល ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​មិថុនា 2009
ប្រកាសលេខ ០០១ ស្តីពី មូលដ្ឋាន គិតពន្ធប្រថាប់ត្រា ចំពោះមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូន ឬយានយន្ត គ្រប់ប្រភេទ ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​វិច្ឆិកា 2020
ប្រកាសលេខ ៣៨៤០ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​មិថុនា 2007 2
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០១៤៩ ផក ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី ការ​ដាក់​​ឱ្យ​​ប្រើប្រាស់​​សេចក្តី​​ណែនាំ​​បំពេញ​​បន្ថែម​​លើ​ សេចក្តី​ណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​​ការ​រៀបចំ​ និង​​ការ​កសាង​​កម្មវិធី​​វិនិយោគ​បីឆ្នាំ​រំកិល​ រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌ និង​ឃុំ​ សង្កាត់ ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​វិច្ឆិកា 2020 2