លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
អនុក្រឹត្រលេខ៥០ស្តីពី ការផ្ទេរធនធានពីថវិការរដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុកសម្រាប់ថេរវេលា០៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ ២០២៣ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ ខែ​វិច្ឆិកា 2000 5
អនុក្រឹត្រលេខ៥១ស្តីពី ការផ្ទេរធនធានពីថវិការរដ្ឋជូនមូលនិធិឃុំ សង្កាត់សម្រាប់ថេរវេលា០៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ ២០២៣ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ ខែ​ធ្នូ 2002 1
សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី ការកំណត់​ស្រុក​គោល​ដៅ​សម្រាប់​បង្កើត​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែមួយ សសរ ១៧១២ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2008 5
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ ឃុំ សង្កាត់​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​កុម្ភៈ 2004
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ក្រុង​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​កុម្ភៈ 2005 5
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ស្រុក​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​មេសា 2005
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ខណ្ឌ​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2005 1
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ខេត្ត» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2020
សេចក្តីណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី «​ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍រាជធានី​» ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2020
ព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមន្ត្រីរាជការចំនួន ៦រូបក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ​​លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិ​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ​នៅថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ ដោនឡូដ ព្រះរាជក្រឹត្យ ខែ​វិច្ឆិកា 2020 6