លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
អនុក្រឹត្យស្ដីពី «ការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធស័ករាជ ២៥៦៣» ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ ខែ​វិច្ឆិកា 2020 1
អនុក្រឹត្យលេខ ១១៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ ខែ​កក្កដា 2009 1
សៀវភៅណែនាំស្តីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ គ.ជ.អ.ប ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​សីហា 2012 1
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស និងនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាល ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​មិថុនា 2009
សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​មេសា 2001 3
សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​វិច្ឆិកា 2014 3
សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលស្រុក ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​វិច្ឆិកា 2020 5
សេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២​ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2015 7
ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​វិច្ឆិកា 2015 1
ប្រកាសលេខ ០០១ ស្តីពី មូលដ្ឋាន គិតពន្ធប្រថាប់ត្រា ចំពោះមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូន ឬយានយន្ត គ្រប់ប្រភេទ ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​វិច្ឆិកា 2020