លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​វិច្ឆិកា 2016
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ជម្រាបជូនឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្តីពីការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម ដើម្បីជួយពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គមក្នុងគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុក និងរាជធានី ខេត្ត ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​មេសា 2011 1
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2013 6
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2020 6
តំបន់គោលដៅអនុវត្តផែនការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមឆ្នាំ២០២០ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2020 8
ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការស្នើសុំផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនសារជាថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោនឡូដ សរាចរណែនាំ ខែ​កក្កដា 2011
ប្រកាសលេខ ៣៨៤០ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​មិថុនា 2007 2
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០១៤៩ ផក ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី ការ​ដាក់​​ឱ្យ​​ប្រើប្រាស់​​សេចក្តី​​ណែនាំ​​បំពេញ​​បន្ថែម​​លើ​ សេចក្តី​ណែនាំ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​​ការ​រៀបចំ​ និង​​ការ​កសាង​​កម្មវិធី​​វិនិយោគ​បីឆ្នាំ​រំកិល​ រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌ និង​ឃុំ​ សង្កាត់ ដោនឡូដ ប្រកាស ខែ​វិច្ឆិកា 2020 2