សេវាតាមក្រុម «វិស័យសាធាណការ និងដឹកជញ្ជូន»

សេវាកម្មម៉ូតូ ១. ចុះបញ្ជីថ្មី

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ។