សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

  • លោក ឈឹម ប៊ុននី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៧ ៦០០ ០៨៩៣ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក
  • លោក អែម សុខា អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៧ ៦០០ ០៨៩៣ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក

ក្រុមការងារយើងរីករាយនឹងទទួលនូវការរិះគន់នានាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ តម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវ លើការងារបម្រើសេវាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។

    ផ្ដល់មតិយោបល់

    សូមបំពេញនូវសំណូមពរ ឬមតិយោបល់របស់បងប្អូននៅក្នុងបែបបទខាងក្រោម រួចចុចបញ្ជូន។


    ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។